info@eyteam.com.tr
Güzeltepe Mah. Abidin Daver Sok. No: 7/9 Çankaya/ANKARA
Bizi Arayın +90 505 222 41 55
KVKK Danışmanlığı
VERİ SORUMLULARININ
KVKK YÜKÜMLÜLÜKLERİ
6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) uyarınca, gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarının; faaliyetleri kapsamında, işlemekte oldukları verilerden, ilgili kişileri (çalışan, müşteri, vb.) belirlenebilir kılan her türlü bilgi KİŞİSEL VERİ olarak kabul edilmektedir. Bununla birlikte, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşları da bu çerçevede VERİ SORUMLUSU sıfatına haizdirler.
Bu kapsamda, veri sorumlusu olarak gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarının 6698 Sayılı kanun gereğince veri işleme faaliyetleriyle ilgili olarak:
 • Aydınlatmada bulunma,
 • Veri Güvenliğini Sağlama,
 • Başvuruları Cevaplama,
 • Kurul Kararlarını Yerine Getirme,
 • Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS)’e Kaydolma,
 • Bildirim Yükümlülükleri bulunmaktadır.
Söz konusu bu yükümlülüklerin veri sorumlusu olan gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişileri tarafından yerine getirilmemesi halinde 6698 sayılı kanunun 18. Mad.’ne göre aşağıdaki tabloda gösterilen idari para cezaları uygulanmaktadır.
1.Aydınlatma Yükümlülüğünü Yerine Getirmeyenler29.852 - 597.191 TL.
2.Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükleri Yerine Getirmeyenler89.571 - 5.971.989 TL.
3.Kurul Tarafından Verilen Kararları Yerine Getirmeyenler149.285 - 5.971.989 TL.
4.
 • Veri Sorumluları Siciline Kayıt,
 • Bildirim Yükümlülüğüne Aykırı Hareket Edenler
119.428 - 5.971.989 TL.
Ayrıca, veri sorumlusunun kamu kurum ve kuruluşu olması durumunda ise; Kişisel Verileri Koruma Kurulunun (Kurul) yapacağı bildirim üzerine, ilgili kamu kurum ve kuruluşunda görev yapan memurlar ve diğer kamu görevlileri ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında görev yapanlar hakkında 6698 sayılı kanunun 18. Mad.’de belirtildiği şekilde disiplin hükümlerine göre işlem yapılmaktadır.

Kişisel verilerin 6698 sayılı kanun ve ilgili diğer kanunlarda öngörülen usül ve esaslara uygun olarak, belirlenmiş ilkeler kapsamında hukuka ve kurallara uygun olarak işlenmesi zarureti bulunmaktadır. Bununla birlikte veri sorumluları açısından uygulamaların eksiksiz, doğru ve farkında olarak yapılması son derece önem arzetmektedir.

Bu çerçevede EYTEAM Bilgi Teknolojileri Danışmanlık Ltd. Şti.; İşlenmekte olan tüm kişisel veriler ile ilgili olarak, gerek yönetici kadrosundaki kişilere gerekse de çalışanlara aydınlatmada bulunma, veri güvenliğini sağlama, başvuruları cevaplama, kurul kararlarını yerine getirme, VERBİS’e kaydolma ve bildirim süreçlerine ilişkin KVKK uyum ve farkındalık eğitimlerinin verilmesi, kişisel veri analizinin yapılması, VERBİS Kaydının yapılması, metin taahhüt ve dokümanların hazırlanması işlemlerine ilişkin aşağıdaki danışmanlık hizmetlerini sunmaktadır:
 1. EĞİTİM
 • Ortak Çalışma Ekibinin Kurulması
 • Personel ile Yönetici kadrosuna KVKK Uyum ve Farkındalık Eğitimi
 • Ortak Çalışma Ekibine Uygulama Eğitimi
 1. VERİ ANALİZİ (ENVANTER)
 • Kişisel Verilerin Analizi
 • Kişisel Veri İşleme Envanterinin Oluşturulması
 1. VERBİS KAYDI
 • VERBİS Kaydı İçin Başvuruların Yapılması
 • İrtibat Kişisinin Atanması
 • VERBİS Kaydının Yapılması
 1. METİN, TAAHHÜT VE DOKÜMANLARIN HAZIRLANMASI
 • Aydınlatma ve Açık Rıza Metinlerinin Hazırlanması
 • Gerekiyorsa Yurtdışı Taahhütnamelerin Hazırlanması
 • Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Prosedürü Dokümanının Hazırlanması,
 • Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası Dokümanının Hazırlanması,
Bize Ulaşın
+90 505 222 41 55
Güzeltepe Mah. Abidin Daver Sok. No: 7/9 Çankaya/ANKARA