info@eyteam.com.tr
Gaziosmanpaşa Mah. Tahran Cad. No: 30/1 Çankaya/ANKARA
Bizi Arayın +90 312 427 20 93
VERBİS'e Kayıt ve Envanter Oluşturma
VERBİS'E KAYIT VE ENVANTER OLUŞTURMA
7/4/2016 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca, gerçek ve tüzel kişilerin; faaliyetleri kapsamında, ellerinde bulundurdukları, çalışan, müşteri veya diğer kişilere ait bu gerçek kişileri belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilgi, KİŞİSEL VERİ olarak kabul edilmektedir. Bu kişisel verileri elde eden, kaydeden, depolayan, ilgili yerlere açıklayan ve aktaran olarak verileri işleyecek olan ya da Kanun’daki tanımıyla bu kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek ve tüzel kişiler de VERİ SORUMLUSU kapsamındadır.
Söz konusu Kanun kapsamında, işlenen tüm bilgilerle ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun (KVKK) Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (VERBİS) kayıt yapma yükümlülüğü bulunduğu gibi, kişisel verilerini işlemeden önce, ilgili kişilere veri işleme faaliyetiyle ilgili “Aydınlatma”da bulunma yükümlülüğü (onlardan “Açık Rıza” alma, yurtiçi-yurtdışına verilerin aktarımı gibi hususları içeren), ve tüm verilere ilişkin olarak veri envanterlerinin tutulması gibi diğer sorumlulukları da bulunmaktadır.
VERBİS sistemine kayıt yükümlülüğünün sona erdiği yasal süre; kamu veya özel tüzel kişinin iş hacmi ve çalışan sayısına bağlı olarak değişmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda aşağıdaki gibidir:
Veri SorumlularıKayıt Yükümlülüğü Başlangıç TarihiKayıt Yükümlülüğü Son Tarihi
Yıllık çalışan sayısı 50'den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları01.10.201830.09.2020
Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları01.10.201830.09.2020
Yıllık çalışan sayısı 50'den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL'den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları01.01.201931.03.2021
Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları01.04.201931.03.2021

Bahsi geçen yükümlülüklere uyulmadığı takdirde, veri sorumlusu gerçek ve tüzel kişilerle ilgili idari para cezası yaptırımları (20.000,00 TL. ile 1.000.000,00 TL. arasında idari para cezası) uygulanacaktır.
EYTEAM Bilgi Teknolojileri Danışmanlık Ltd. Şti.; kişisel verilerin korunması alanında uzman hukukçu ve bilişimcilerden oluşan Danışmanlık kadrosu ile tüm bu süreçlerin hukuka uygun olarak yürütülmesi, danışmanlık ve eğitim hizmetlerini vermektedir.  İşlenen tüm kişisel verilerle ilgili olarak, gerçek ve tüzel kişi faaliyetlerinin kişisel veri bazında incelenmesi, Kişisel Veri Envanterinin çıkarılması, verisi işlenen kişilerle ilgili olarak aydınlatma metinlerinin ve taahhütnamelerin hazırlanması ve VERBİS kaydının yapılması işlemleri gibi işlemler tarafımızca gerçekleştirilmektedir. Bununla birlikte, gerek yönetici kadrosundaki kişilere gerek çalışanlara sürece ilişkin hukuki durum ile alınması gereken teknik ve idari tedbirlere yönelik farkındalık eğitimleri de verilmektedir.
Bu kapsamda veri sorumluları sicil bilgi sistemi girişi ve envanterin oluşturulması konusundaki yapılması öngörülen hizmetlerimiz aşağıda sıralanmaktadır:
  1. EĞİTİM
  • Ekibin kurulması
  • Personele Verilecek Farkındalık Eğitimi
  • Ekibe Verilecek Uygulama Eğitimi
  1. ENVANTER (VERİLERİN ANALİZİ)
  • Envanter Hazırlanması
  • Bilgisayar Programına Giriş
  1. VERBİS KAYDI
  2. AYDINLATMA METNİ VE AÇIK RIZA
TAKİP, KONTROL VE GÜNCELLEME
Bize Ulaşın
+90 312 427 20 93
+90 505 222 41 55
Gaziosmanpaşa Mah. Tahran Cad. No: 30/1 Çankaya/ANKARA