info@eyteam.com.tr
Güzeltepe Mah. Abidin Daver Sok. No: 7/9 Çankaya/ANKARA
Bizi Arayın +90 505 222 41 55
KVKK Aydınlatma Yükümlülüğü

EYTEAM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

1.    VERİ SORUMLUSU
EYTEAM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır), 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır) ve sair mevzuatlar uyarınca “Veri Sorumlusu” olup, kişisel verileriniz aşağıda açıklanan kapsamda ve KVKK uyarınca mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlenmektedir. Bununla birlikte, Şirketimizin aşağıda yer alan iletişim bilgilerinden tarafımıza ulaşmanız mümkündür.
Şirket: EYTEAM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ
Adres: Güzeltepe Mah. Abidin Daver Sok. No: 7/9 Çankaya/ANKARA
Elektronik posta adresi: info@eyteam.com.tr
2.    KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ
Kişisel verileriniz,
  1. Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi, iş başvuru yapmanız halinde değerlendirme yapılması, çalışanımız olmanız halinde kanuni ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ürün ve hizmetlere dair kalite takibinin sağlanması,
  2. Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, bilgi talep etmeniz halinde irtibat kurulması,
  3. Şirket faaliyetlerinin planlanması ve icrası, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
 •      ç. Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlere önerilmesi,
  1. Şirketimizi ziyaret ettiğinizde güvenlik ve kimliğinizin tespit edilmesi;
  2. Ürün yahut hizmet satın almanız halinde yapılmış olan sözleşmesinin ifası, sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi,
  3. Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi; hukuk işlerinin takibi,
  4. Lojistik faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 •      ğ. Satış sonrası destek hizmetleri aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası maksadıyla,
KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde işlenecektir.
3.    İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ
Kişisel verileriniz işbu Aydınlatma Metni’nin 2. Maddesinde yer alan amaçlarla, başta TC Anayasası ve KVKK olmak üzere, mevzuata uygun olarak, bağlı ortaklık ve iştiraklerimiz ile şirketimiz içerisinde paylaşılabileceği gibi; yukarıda sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere, Şirket yetkililerine, İş ortaklarımıza, müşterilerimize, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde yurtiçine ve/veya yurtdışına aktarılabilecektir .
4.    KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Bu doğrultuda Şirketimiz, kişisel verilerinizi tarafımızla iletişime geçmeniz ve/veya hukuki ilişkinin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden, ortaklıklar, iştirakler, işbirliği yaptığımız ya da sözleşme ilişkimizin bulunduğu çözüm ortakları ve yasal merciler de dâhil olmak üzere, internet, telefon, e-posta veya düzenlenen eğitim ve benzeri etkinlikler aracılığıyla işbu Aydınlatma Metni’nin 2. Maddesinde yer verilen amaçlar doğrultusunda KVKK’nın 5, 6, 8 ve 9 uncu madde hükümlerinde öngörülen şekilde ve aşağıda belirtilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, işlenmekte ve saklanmaktadır:
 1. Genel Nitelikli Kişisel Veriler İçin (Özel Nitelikli Kişisel Veriler dışındaki kişisel veriler):
 • Açık rızanız bulunmaksızın aşağıdaki koşullarda;
  • Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
  • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
  • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 • Açık rızanızın mevcudiyeti halinde açık rızanız ile,
kişisel verileriniz işlenecektir.
 1. Özel nitelikli kişisel veriler için:
 • Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen yeterli önlemler alınmak kaydıyla; sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler için kanunlarda öngörülen hâllerde açık rızanız aranmaksızın
 • Açık rızanızın mevcudiyeti halinde açık rızanız ile,
 • Sağlığa ilişkin kişisel veriler ise ancak açık rızanız ile,
özel nitelikli kişisel veriler işlenebilir.
5.    KİŞİSEL VERİLERİNİZİN MUHAFAZA EDİLECEĞİ SÜRE
KVKK’ya uygun olarak işlediğimiz kişisel verileriniz, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde resen veya talebiniz üzerine Şirket’imiz tarafından KVKK, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak silinecek, yok edilecek veya anonim hâle getirilecektir. Kişisel verilerinizi saklamamızı gerektiren; mali müşavirlik, avukatlık, bağımsız denetim mevzuatı, SPK, TTK başta olmak üzere her türlü mevzuat kapsamındaki sorumluluklarımız saklıdır.
6.    KVKK’NIN 11. MADDESİ KAPSAMINDAKİ HAKLARINIZ VE BAŞVURUNUZ
Verinizin sahibi olarak KVKK uyarınca “ilgili kişi” sıfatına haiz olacaksınız. KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında, ilgili kişi olarak:
 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ile ilgili diğer kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahipsiniz.
Bu çerçevede, KVKK’nın 11. Maddesinde ilgili kişilere tanınan haklar kapsamında, bahse konu haklarınıza ilişkin taleplerinizi bize iletmeniz durumunda, Şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretin alınabileceğini bildiririz. Başvurunuza, Şirket’imiz tarafından KVKK ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ kapsamında tüm sorumluluklarımıza uyarak, tüm şekli ve usuli şartlar sağlanarak cevap verilecektir.
KVKK’nın 11. Maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma doğrultusundaki talebinizi “Güzeltepe Mah. Abidin Daver Sok. No: 7/9 Çankaya/ANKARA” adresindeki Şirketimize bizzat gelerek, iadeli taahhütlü mektup ile, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@eyteam.com.tr  adresine elektronik posta göndererek iletebilirsiniz.

Şirket: EYTEAM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ
Adres: Güzeltepe Mah. Abidin Daver Sok. No: 7/9 Çankaya/ANKARA
Elektronik posta adresi: info@eyteam.com.tr
Bize Ulaşın
+90 505 222 41 55
Güzeltepe Mah. Abidin Daver Sok. No: 7/9 Çankaya/ANKARA